ZARZĄDZENIE NR 10/2020

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRZYGACH

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Strzygach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  

Na podstawie:

  • art. 30b i art. 30c, art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);
  • Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 ze zm. );

 

W oparciu o:

  • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. u. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)
  • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna;
  • Wytyczne GIS, MZ i MEN – konsultacje w szkole;
  • Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 Wprowadza się Procedurę zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Strzygach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

 

 § 2.

 Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Strzygach do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem oraz do przestrzegania i stosowania.

 

 § 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 r.  i podlega ogłoszeniu.