Zarządzenie Nr  11 / 2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzygach

z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

w Punkcie Przedszkolnym „Tęczowe Wzgórze” oraz Oddziale Przedszkolnym, w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID=19

Na podstawie § 18 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z  dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. , Nr 6, poz. 69 z późn.  zm. ), § 4b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz. 410), § 14  Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia  20 marca 2020 r.w prawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

  • §1. 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Strzygach w okresie od 25 maja 2020 r. do odwołania., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.
  1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1 zadania Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • §2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Strzygach.
  • § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.